Algemene Voorwaarden

BUZZISTA: MARKETING, PR & EVENEMENTEN

Gedeponeerd bij KVK Haaglanden

met ingang van 1-3-2010

onder nr.: 27368092

———————————————————————————————————————-

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

Buzzista en de opdrachtgever, met uitsluiting van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden van Buzzista kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

OFFERTES

Artikel 2

– Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

– De door Buzzista gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Buzzista is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN

Artikel 3

– Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reis- en verblijfskosten, verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

– De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.

– Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.

– Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te

geschieden.

BETALINGSTERMIJN

Artikel 4

– Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.

– De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is ten allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

– De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.

– Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.

– Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste €68,- per vordering bedragen.

DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 5

Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door Buzzista met de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen samen een bepaalde duur overeenkomen. Bij iedere overeenkomst voor onbepaalde tijd stellen partijen in onderling overleg een opzegtermijn vast voor de beëindiging van die overeenkomst, maar die opzegtermijn zal niet korter zijn dan twee maanden.

Artikel 6

Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde duur door een der partijen kan slechts plaatsvinden indien de andere partij een of meer op haar rustende wezenlijke verplichtingen niet nakomt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN

Artikel 7

– Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Buzzista.

– Indien een klacht gegrond is, zal Buzzista de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

– Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

– De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN

Artikel 8

– Buzzista zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

– Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Buzzista het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

– Indien door Buzzista of door Buzzista ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, verschaft opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en netwerkaansluiting.

– De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Buzzista aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Buzzista worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Buzzista zijn verstrekt, heeft Buzzista het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

– Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Buzzista is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

– Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Buzzista de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

HONORARIA, KOSTEN EN DECLARATIES

Artikel 9

– De honoraria en declaraties van Buzzista zijn of gebaseerd op uurtarieven zoals die aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt of op een vast honorarium (per opdracht), zulks ter bepaling door Buzzista, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Buzzista is gerechtigd haar uurtarieven door indexering aan te passen aan de geldontwaarding, doch ten hoogste eenmaal per jaar.

Verhogingen als bedoeld in de vorige alinea worden pas berekend nadat zij schriftelijk aan de opdrachtgever zijn medegedeeld. Indien wordt gewerkt aan de hand van (een) tevoren overeengekomen begroting(en) met uurtarieven als basis, verplicht Buzzista zich deze begroting in acht te nemen. Afwijkingen in geval van zo’n begroting zijn slechts toegestaan in verband met indexering als boven omschreven, dan wel in geval van tussentijdse wijziging van de opdracht door opdrachtgever. Alle berekende en begrote Uurtarieven, vast honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

– Naast honorarium zijn verschuldigd de bureaukosten en de kosten van derden, die door Buzzista in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Op begrotingen worden de kosten onderscheiden in honorarium, bureaukosten en, indien van toepassing, kosten van derden. Onder bureaukosten worden onder andere verstaan telefoon-, fax-, porti, koeriers-, fotokopie-, knipsel- en reis- en verblijfskosten. Onder kosten van derden worden onder andere (niet limitatief) verstaan alle gefactureerde bureau- en inkoopkosten en honoraria van derden.

– De opdrachtgever zal kosten van derden rechtstreeks voldoen. Wanneer de betaling van derden via Buzzista verloopt, is Buzzista gerechtigd tot het berekenen van een 15% toeslag voor rente-, administratie- en managementkosten. Ook is Buzzista dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Het is gebruikelijk dat alle kortingen op leveranties van derden worden doorgegeven aan de opdrachtgever.

– Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

– Indien Buzzista aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Maar Buzzista is dan wel gehouden om, wanneer een overschrijding van de door de opdrachtgever goedgekeurde begroting door Buzzista kan worden voorzien, de opdrachtgever daarover tijdig in te lichten.

Artikel 10

Buzzista declareert maandelijks het over de voorgaande maand verschuldigde honorarium/ retainerfee, bureaukosten en kosten van derden, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. In onderling overleg kan een betaald voorschot hierop in mindering worden gebracht. Declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN

Artikel 11

1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

3. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.

4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.

6. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

OPSCHORTING

Artikel 12

Buzzista heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten:

– Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige (betalings)verplichting uit hoofde van een tussen Buzzista en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking ;

– Zodra Buzzista gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de tussen Buzzista en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking zal (kunnen) voldoen. Ingeval van opschorting door Buzzista conform het bovenstaande, dan heeft de opdrachtgever geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Alle aantoonbare kosten die

het gevolg van de opschorting zijn komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

– Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

GEHEIMHOUDING

Artikel 13

Buzzista verplicht zich al hetgeen haar bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter

kennis komt en waarvan zij geacht kan worden het vertrouwelijk karakter te onderkennen, geheim te houden, tenzij die informatie buiten toedoen van Buzzista al publiek toegankelijk is. Alleen met toestemming van de opdrachtgever en/of op grond van enige op haar rustende wettelijke verplichting is Buzzista gerechtigd deze geheimhouding te doorbreken.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Artikel 14

– Alle intellectuele en industriële rechten met betrekking tot de door Buzzista voor of tijdens de uitvoering van een opdracht vervaardigde werken en/of goederen berusten bij Buzzista. Datzelfde geldt voor wat betreft de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door derden in onderaanneming van Buzzista vervaardigde werken en/of goederen. Ook de eigendom van door of voor Buzzista vervaardigde zaken blijft rusten bij Buzzista, tenzij anders met de opdrachtgever wordt overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever slechts een gebruiksrecht terzake van de vervaardigde goederen voor de met Buzzista overeengekomen periode en voor het met Buzzista overeengekomen

doel. Buzzista aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op rechten van derden op intellectuele eigendom die het gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart Buzzista ter zake van deze aansprakelijkheid.

– Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op

het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor

zover zij aan de opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de

afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan.

– De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het

in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

EIGENDOMMEN VAN DE OPDRACHTGEVER

Artikel 15

Buzzista zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege de

opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband daarmee zoals bijvoorbeeld voor het verloren gaan, beschadiging, vernietiging of vermissing van goederen die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd. De opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde goederen voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16

Indien Buzzista aansprakelijk is, dan geldt dit allen voor zover sprake is van een handelswijze of van een nalatigheid van Buzzista zoals die van een redelijk bekwaam en redelijk handelende adviseur niet mag worden verwacht en is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Buzzista, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering (met een maximum schadebedrag van €100.000,-.) wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Buzzista beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. In geval van aansprakelijkheid van Buzzista voor de levering van zaken, zal Buzzista te hare keuze ofwel een vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, of de geleverde zaken gratis vervangen.

5. Tot vergoeding van meer of andere schade, gevolgschade daaronder begrepen, is Buzzista nimmer aansprakelijk.

6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij Buzzista te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.

Voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is Buzzista in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Buzzista of haar leidinggevende ondergeschikten. Buzzista is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Buzzista is voorts niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of anderszins die door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaat voor de opdrachtgever of voor derden, hieronder begrepen maar niet beperkt tot medewerkers van de opdrachtgever of de ingeschakelde derde(n). De opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren en verzekerd te blijven in verband met de aansprakelijkheid die volgens dit artikel op hem rust.

VRIJWARING

Artikel 17

Opdrachtgever vrijwaart Buzzista tegen alle vorderingen van derden die verband houden

met of voortvloeien uit de tussen Buzzista en de opdrachtgever bestaande

rechtsbetrekking.

LEVERINGSVOORWAARDEN UITBESTEED WERK

Artikel 18

– Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht

tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

– Voor werk dat door Buzzista aan derden wordt uitbesteed gelden ten opzichte van de opdrachtgever naast de onderhavige algemene voorwaarden ook de alsdan op dat werk van toepassing zijnde voorwaarden. Ten aanzien van dat uitbestede werk geldt dat Buzzista in naam en voor rekening van de opdrachtgever het werk uitbesteedt. Buzzista vertegenwoordigt derhalve de opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen de betrokken derde en de opdrachtgever. Geschillen ten aanzien van uitbesteed werk aan derden vormen geschillen tussen de opdrachtgever en deze derden, waarbij Buzzista geen partij is, maar wel zo nodig de opdrachtgever adviseert of, op verzoek van de opdrachtgever, vertegenwoordigt.

Buzzista betracht grote zorgvuldigheid bij het selecteren van derden voor uit te besteden werk, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het werk van deze derden en kan ook nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van en/of eventuele omissies van deze derden in geval van uitbesteed werk.

LEVERTIJDEN

Artikel 19

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders

is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen

enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige

verplichting jegens de opdrachtnemer.

OVERMACHT

Artikel 20

Indien de uitvoering van een verstrekte opdracht afhankelijk is van de beschikbaarheid van een van de medewerkers van Buzzista en deze persoon buiten staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan geldt dit als tijdelijke overmacht van Buzzista. De overeenkomst blijft in stand en de verplichtingen van Buzzista die direct verband houden met de verrichtingen van bedoelde persoon worden – voorzover mogelijk – tijdelijk overgenomen door een collega. Indien dit niet mogelijk is, worden die werkzaamheden tijdelijk opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Buzzista niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Buzzista bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Buzzista aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade die uit deze opschorting (tijdelijke

overmachtsituatie) voortvloeit.

AFWIKKELING RELATIE

Artikel 21

– Alle ontwerpen, reproductie materialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties,

films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij de opdrachtnemer bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal de opdrachtnemer ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.

– In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze

voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 22

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

Artikel 23

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Buzzista. Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie op de website c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. Daarnaast zijn deze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij KVK Haaglanden.